خانه ی شیمیChemistry home

آموزش شیمی دوره دبیرستان ، پیش دانشگاهی وکنکور

خانه ی شیمیChemistry home

آموزش شیمی دوره دبیرستان ، پیش دانشگاهی وکنکور

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۴ ، ۱۹:۲۱
محمد یوسف زاده باغبانی

نکات مربوط به گروه های عاملی که درفصل 2و3کتاب شیمی یازدهم مطرح شده همراه باتمرین تکمیلی دراین مطلب به طورکامل بیان شده دانش آموزان علاقه مندمی توانندفایل آن رااز اینجا دریافت کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۶ ، ۲۰:۴۱
محمد یوسف زاده باغبانی

آرشیوسوالات امتحان نهایی شیمی4(پیش دانشگاهی)93-84رامی توانیداز  اینجا  دریافت کنید.

برخی سوالات این آزمون هاقابل استفاده برای دانش آموزان سال یازدهم تجربی وریاضی است.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۶ ، ۱۹:۴۳
محمد یوسف زاده باغبانی

تعیین بهترین ساختارلوویس:

برای بررسی درستی یک ساختارلوویس ویاانتخاب بهترین ساختارلوویس ازبین دویاچندساختارممکن برای یک ترکیب بارقراردادی آن راحساب می کنیم .

- ساختاری که بارقراردادی آن (هریک ازاتم ها)به صفرنزدیک ترباشدبهترین ساختاراست .

-برای یونهای مثبت یامنفی بارقراردادی بایدبرابرباریون باشد.

-وقتی باترکیب های عناصردوره ی سوم به بعدسروکارداریم بارقراردادی رابررسی می کنیم.

محاسبه ی بارقراردادی:

بارقراردادی رامی توان بایکی ازروش های زیرحساب کرد.

1- (تعدادالکترون هادراطراف اتم درمولکول)-(تعدادالکترون های لایه ظرفیت دراتم خنثی)=بارقراردادی

2- (تعدادالکترون های ناپیوندی)-(نصف تعدادالکترون های اتم درپیوندهای کووالانسی)- ( تعدادالکترون های لایه ظرفیت دراتم خنثی)=بارقراردادی

3- (تعدادالکترون های ناپیوندی)-( تعدادپیوندهای کووالانسی)- ( تعدادالکترون های لایه ظرفیت دراتم خنثی)=بارقراردادی

4- (a) اطراف اتم موردنظریک دایره رسم می کنیم.

 (b)      تعدادالکترون های این اتم رادرون دایره شمارش می کنیم(الکترون های پیوندی مشترک هستند).

(c)      الکترون های درون دایره تعدادالکترون های لایه ظرفیت اتم =بارقراردادی اتم


بارقراردادی۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۶ ، ۱۷:۰۰
محمد یوسف زاده باغبانی

مراحل کلی نوشتن ساختارهای لوویس:

1-رسم آرایش اتم هانسبت به یکدیگر:

1-1)برای ترکیب هایی بافرمول عمومی ABn  اتمی که شماره گروه پایین تری دارددرمرکزقرارمی گیرد.

(معمولا این اتم الکترونگاتیوی کمتری دارد)

2-1)اگراتم هاشماره گروه یکسانی دارنداتمی که شماره دوره بزرگتری دارددرمرکزقرارمی گیرد.

3-1)اتم H یک پیوندتشکیل می دهدبنابراین به عنوان اتم مرکزی قرارنمی گیرد.

2-تعدادالکترونهای ظرفیت همه اتمهاراجمع می کنیم.

1-2)برای آنیونهابه ازای هربارمنفی یک الکترون به مجموع الکترون های ظرفیت اضافه می کنیم.

2-2)برای کاتیون هابه ازای هربارمثبت یک الکترون ازمجموع الکترون های ظرفیت کم می کنیم.

3-ازهراتم اطراف یک پیوندیگانه به سمت اتم مرکزی رسم می کنیم.

4-به ازای هرپیوندیگانه دوالکترون ازمجموع الکترون های ظرفیت کم می کنیم.

5-الکترون های ظرفیت باقی مانده رابه صورت جفت بین اتم هاتقسیم می کنیم تاهراتم  8 الکترون داشته باشد(اتم H  دوالکترون می گیرد).

1-5)جفت الکترون های ناپیوندی راابتداروی اتم های اطراف قرارمی دهیم.

2-5)الکترون های باقی مانده راروی اتم مرکزی قرارمی دهیم.

6-اگراتم مرکزی 8 الکترون نداشت جفت الکترون های ناپیوندی رو ی اتم های اطراف رابه جفت الکترون های پیوندی بااتم مرکزی تبدیل می کنیم تاپیوندهای چندگانه تشکیل شود.

7-بررسی می کنیم که هراتم 8 الکترون ظرفیت(اتم H 2 الکترون)داشته باشد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۶ ، ۱۲:۲۰
محمد یوسف زاده باغبانی

جزوه فصل دوم شیمی دهم همراه باپاسخ سوالات متن کتاب وتمرین های دوره ای رامی توانیداز اینجا دریافت کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۶ ، ۲۰:۵۹
محمد یوسف زاده باغبانی

دانش آموزانی که به دنبال رسم صحیح ساختارلوویس می باشنددرقسمت پیوندهای روزانه می توانندبه نرم افزاری دسترسی پیداکنندکه این ساختارهارارسم می کند،پس ازواردشدن درسایت مربوطه مقابل کلمه ی Molecule فرمول شیمیایی ترکیب موردنظرراتایپ کرده وبرروی کلمه ی submit کلیک نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۱۷
محمد یوسف زاده باغبانی

نمونه سوال های ظرفیت گرمایی مربوط به فصل دوم شیمی2یازدهم رامی توانیداز اینجا دریافت کنید.

بیشترسوال هاازبین سوال های امتحانات نهایی شیمی3کشوری می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۶ ، ۱۳:۰۴
محمد یوسف زاده باغبانی

جزوه فصل دوم شیمی2یازدهم همراه باپاسخ تشریحی تمرین های دوره ای رامی توانیداز اینجا دریافت کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۶ ، ۱۲:۱۶
محمد یوسف زاده باغبانی

مجموعه سوالات امتحان نهایی شیمی3همراه باپاسخ تشریحی (96-82)رامی توانیداز  اینجا  دریافت کنید.

قابل استفاده داوطلبان امتحانات نهایی ودانش آموزان سال یازدهم تجربی وریاضی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۶ ، ۰۸:۰۷
محمد یوسف زاده باغبانی

1-آلکانهای راست زنجیر:
تعداداتم های کربن درزنجیربایک پیشوندهمراه باپسوند-ان نشان داده می شود.پنتان ، هگزان ، هپتان ، اوکتان ، نونان ، دکان و............
2-آلکانهای شاخه دار:
2-1)تعیین بلندترین زنجیراتم های کربن: این زنجیراصلی نشان دهنده همان نام شاخه ی اصلی است.
*درصورتی که دویاچندزنجیراصلی وجودداشته باشدزنجیری راانتخاب می کنیم که بیشترین تعدادشاخه های فرعی راداشته باشد.
2-2)شاخه های فرعی رامشخص کرده و نام گذاری می کنیم.
*برای نام گذاری گروه های فرعی پسوند-ان درنام آلکان هم کربن باشاخه ی فرعی را به پسوند-یل تبدیل می کنیم.
*متیل : - CH3   
 اتیل : - C2H5 ( - CH2 – CH3 )  
پروپیل :  - C3H7 (  - CH2 – CH2 – CH3 )
2-3)شماره گذاری زنجیراصلی:
2-3-1)زنجیراصلی بایک شاخه ی فرعی:
شماره گذاری ازسمتی صورت می گیردکه به شاخه ی فرعی عددکوچکتری تعلق بگیرد.
*بین شماره ونام شاخه ی فرعی خط تیره قرارمی گیرد.
2-3-2)زنجیراصلی بادویاچندشاخه ی فرعی یکسان:
 شماره گذاری ازسمتی انجام می شودکه به اولین شاخه ی فرعی عددکوچکتری تعلق بگیرد.
*تعدادشاخه های فرعی تکراری راباپیشوندهای دی،تری،تترا،پنتا،هگزاو..... مشخص می کنیم.
*بین شماره های موقعیت شاخه های فرعی تکراری علامت کاماقرارمی دهیم.
2-3-3)زنجیراصلی بادویاچندشاخه ی فرعی مختلف :
 شاخه های فرعی رابه ترتیب حروف الفبا(لاتین)مرتب می کنیم وشماره گذاری راازسمتی شروع می کنیم که به اولین شاخه ی فرعی درزنجیراصلی عددکوچکتری تعلق بگیرد.
*اگرشاخه های فرعی مختلف باموقعیت های یکسان وجودداشته باشندشماره گذاری راازسمتی انجام می دهیم که به شاخه ای که حرف اول نامش درحروف الفبا(لاتین) مقدم است عددکوچکتری تعلق بگیرد.

*پیشوندهایی نظیردی،تری،تترا،پنتا،هگزاو.....درترتیب حروف الفبا(لاتین)تاثیری ندارند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۶ ، ۱۳:۵۹
محمد یوسف زاده باغبانی