خانه ی شیمیChemistry home

آموزش شیمی دوره دبیرستان ، پیش دانشگاهی وکنکور

خانه ی شیمیChemistry home

آموزش شیمی دوره دبیرستان ، پیش دانشگاهی وکنکور

۹ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۴ ، ۱۳:۳۵
محمد یوسف زاده باغبانی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۴ ، ۱۳:۰۱
محمد یوسف زاده باغبانی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۴ ، ۱۰:۲۷
محمد یوسف زاده باغبانی

(اسیدی شدن آب به دلیل وجودیونهای آلومینیم-ص89شیمی دوره ی پیش دانشگاهی)

وقتی آلومینیوم کلریدبه آب اضافه می شودبه یونهای آلومینیم وکلریدتفکیک

 می شودیونهای آلومینیم باآب تشکیل یونهای کمپلکس می دهنداین یونها

 مانندیک اسیدباآب واردواکنش شده ویک پروتون ازدست می دهندچون ثابت تفکیک اسیدی این یون کمپلکس10-5) ×(Ka=1.4بسیاربزرگترازثابت تفکیک آب 

10-14) ×(Kw=1.0است .بین یون کلریدوآب واکنشی روی نمی دهدچون اسیدمزدوج حاصل ازان(HCl)یک اسیدقوی است بنابراین غلظت یون هیدرونیم افزایش یافته ومحلول حاصل اسیدی است.

(منبع:کتاب شیمی مک موری/فی-چاپ ششم-فصل چهاردهم-خواص اسیدی-بازی نمکها)

آبکافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۴ ، ۱۰:۳۴
محمد یوسف زاده باغبانی

رسم آرایش الکترونی اتمهای سنگین وتعیین موقعیت آنهادرجدول تناوبی بااستفاده ازشکل زیربه راحتی انجام می شوداربیتالها ازبالا به پایین وازچپ به راست پرمی شونداعدادکنارجدول حداکثرگنجایش لایه های الکترونی درعنصردوره ی مربوطه رانشان می دهندکه باحفظ بودن آنهامی توان به سرعت دوره وگروه هرعنصری رادرجدول تناوبی مشخص کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۴ ، ۲۱:۵۸
محمد یوسف زاده باغبانی

نکته ی1:ضریب تبدیل ماده ی خالص به  ماده ی ناخالص به صورت

(gماده خالص/gماده ناخالص)می باشد.

نکته ی2:ضریب تبدیل ماده ی ناخالص به  ماده ی خالص به صورت 

(gماده ناخالص/gماده خالص)می باشد.

نکته ی3:درمسائلی که درصدخلوص مربوط به ماده معلوم باشد آن رادرابتدای را ه حل مسئله واردمی کنیم.

نکته ی4:درمسائلی که درصدخلوص مربوط به ماده مجهول باشد آن رادرانتهای را ه حل مسئله به صورت وارونه واردمی کنیم.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۴ ، ۱۴:۵۵
محمد یوسف زاده باغبانی

1-مجموع الکترونهای لایه ظرفیت مولکول موردنظرراحساب می کنیم.

 2-تعدادالکترونهای موردنیازبرای ساختارلوویس راباتوجه به قاعده هشت تایی بدست

 می آوریم.

3- تعدادالکترونهای پیوندی را ازاختلاف الکترونهای لایه ظرفیت والکترونهای ساختارلوویس (مرحله1و2)تعیین می کنیم.

4-تعدادالکترونهای ناپیوندی را ازاختلاف الکترونهای لایه ظرفیت والکترونهای پیوندی (مرحله1و3)تعیین می کنیم.

 5-باداشتن تعدادالکترونهای پیوندی وتعدادالکترونهای ناپیوندی ساختارلوویس مولکول موردنظررارسم می کنیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۴ ، ۱۹:۳۲
محمد یوسف زاده باغبانی

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۴ ، ۱۹:۲۱
محمد یوسف زاده باغبانی

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۴ ، ۰۹:۰۹
محمد یوسف زاده باغبانی