خانه ی شیمیChemistry home

آموزش شیمی دوره دبیرستان ، پیش دانشگاهی وکنکور

خانه ی شیمیChemistry home

آموزش شیمی دوره دبیرستان ، پیش دانشگاهی وکنکور

۱۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

دانش آموزانی که به دنبال موازنه ی صحیح معادلات شیمیایی هستندمی تواننددرقسمت پیوندهای روزانه به نرم افزاری دسترسی پیداکنندکه معادلات شیمیایی راموازنه می کندکافی است معادله شیمیایی رادرکادرمشخص شده تایپ کنیدوبرروی کلمه balance کلیک نمایید.

درصورتی که طرف دوم معادله اشتباه باشدمعادله صحیح درپایین کادرظاهرمی شودباکلیک برروی ان موازنه شده ی معادله رامشاهده خواهیدنمود.

اگرطرف دوم معادله رابلدنباشیدکافی است طرف اول معادله راتایپ کرده برروی کلمه balance کلیک نماییدمعادله صحیح درپایین کادرظاهرمی شودباکلیک برروی ان موازنه شده ی معادله رامشاهده خواهیدنمود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۶ ، ۰۸:۵۶
محمد یوسف زاده باغبانی

دراین نوع مسائل استوکیومتری حجم وغلظت مولی(مولاریته)یکی ازموادشرکت کننده درواکنش (معلوم)و حجم یاغلظت یکی دیگرازموادشرکت کننده درواکنش (مجهول) رابه مامی دهندو

غلظت یاحجم ماده مجهول راازمامی خواهند.

راه حل الف (اگرحجم ماده مجهول موردسوال باشد) :

(a ابتداباضرب کردن حجم ماده معلوم درغلظت مولی ماده معلوم تعدادمول آن رابه دست می آوریم.

 (bسپس تعداد مول ماده معلوم راباضرب کردن دریک ضریب تبدیل مناسب به مول ماده مجهول تبدیل می کنیم.

(c تعدادمول ماده مجهول راباضرب کردن دریک ضریب تبدیل مناسب به حجم ماده مجهول تبدیل می کنیم .

*دراین جاضریب تبدیل مناسب کسری است که صورت آن حجم ماده مجهول ومخرج آن تعدادمول ماده مجهول(معکوس غلظت ماده مجهول که درصورت سوال ذکرشده است)می باشد.

مثال : باتوجه به واکنش زیر0/25 لیترفسفریک اسید0/1مولارباچند لیترکلسیم سولفات 0/02مولاربه طورکامل واکنش می دهد؟

راه حل ب (اگرحجم غلظت ماده مجهول موردسوال باشد) :

(a ابتداباضرب کردن حجم ماده معلوم درغلظت مولی ماده معلوم تعدادمول آن رابه دست می آوریم.

b)سپس تعداد مول ماده معلوم راباضرب کردن دریک ضریب تبدیل مناسب به مول ماده مجهول تبدیل می کنیم.

(c تعدادمول ماده مجهول راباتقسیم کردن به حجم ماده مجهول به غلظت تبدیل می کنیم .

مثال : باتوجه به واکنش زیر0/25 لیترمحلول فسفریک اسید0/1مولاربا0/5 لیترمحلول کلسیم سولفات به طورکامل واکنش می دهدمولاریته محلول کلسیم سولفات راحساب کنید؟


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۶ ، ۱۰:۰۷
محمد یوسف زاده باغبانی

دراین نوع ازمسائل استوکیومتری تعدادمول یکی ازموادشرکت کننده درواکنش رابه مامی دهند(معلوم)ومقدارحجم یکی دیگرازموادشرکت کننده درواکنش  راازمامی خواهند.(مجهول)

راه حل:

(aابتداتعدادمول ماده معلوم رادرضریب تبدیل مناسب ضرب می کنیم تاتعدادمول ماده مجهول به دست آید.

(bسپس تعدادمول ماده مجهول رادرضریب تبدیل مناسب ضرب می کنیم تامقدارحجم ماده مجهول به دست آید.

 *دراین جاضریب تبدیل مناسب به یکی ازروش های زیرتعیین می شود:

(1)اگرواکنش درشرایط STP انجام شودضریب تبدیل مناسب کسری است که صورت آن حجم مولی ماده مجهول درشرایط STP

(حجم مولی درشرایطSTPبرابر22/4لیترمی باشد)ومخرج آن یک مول ماده مجهول می باشد.

مثال : باتوجه به واکنش زیربامصرف شدن0/07مول آهن(III)اکسیدچندلیترگازکربن دی اکسیددرشرایطSTPتولیدمی شود؟

(2) اگرواکنش درشرایطی غیراز STP انجام شودابتداباضریب تبدیل مناسب تعدادمول مجهول رابه گرم(جرم)مجهول تبدیل می کنیم سپس باضرب کردن گرم ماده مجهول درضریب تبدیل مناسب  حجم ماده مجهول رابه دست می آوریم.

*دراین جاضریب تبدیل مناسب کسری است که صورت آن حجم ماده مجهول ومخرج آن  گرم ماده مجهول است(معکوس چگالی که درصورت سوال ذکرمی شود).

مثال : باتوجه به واکنش زیربامصرف شدن 0/07مول آهن(III)اکسیدچندلیترگازکربن دی اکسیدتولیدمی شود؟درصورتی که چگالی گازکربن برابرg.L-1 1/84 باشد.      (CO2 = 44g)
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۶ ، ۱۰:۱۴
محمد یوسف زاده باغبانی

دراین نوع ازمسائل استوکیومتری تعدادمول یکی ازموادشرکت کننده درواکنش رابه مامی دهند(معلوم)ومقدارجرم یکی دیگرازموادشرکت کننده درواکنش دهنده راازمامی خواهند.(مجهول)

راه حل:

 (aابتداتعدادمول ماده معلوم رادرضریب تبدیل مناسب ضرب می کنیم تاتعدادمول ماده مجهول به دست آید.

 (bسپس تعدادمول ماده مجهول رادرضریب تبدیل مناسب ضرب می کنیم تامقدارجرم ماده مجهول به دست آید.

 *دراین جاضریب تبدیل مناسب کسری است که صورت آن جرم مولی ماده مجهول برحسب گرم ومخرج آن یک مول ماده مجهول می باشد.

 مثال: باتوجه به واکنش زیربرای تولید0/03مول آهن خالص چندگرم آهن(III)اکسید موردنیازاست؟                 (Fe2O3 = 160 g)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۶ ، ۰۹:۵۲
محمد یوسف زاده باغبانی

دراین نوع ازمسائل استوکیومتری تعدادمول یکی ازموادشرکت کننده درواکنش رابه مامی دهند(معلوم)وتعدادمول یکی دیگرازمواد شرکت کننده درواکنش راازمامی خواهند.(مجهول)

راه حل:

تعدادمول ماده معلوم رادرضریب تبدیل مناسب ضرب می کنیم تاتعدادمول ماده مجهول به دست آید.

*دراین جاضریب تبدیل مناسب کسری است که صورت آن ضریب مولی ماده مجهول (درمعادله ی شیمیایی موازنه شده )ومخرج آن ضریب مولی ماده معلوم( درمعادله ی شیمیایی موازنه شده) می باشد.

مثال: باتوجه به واکنش زیرچندمول آهن(III)اکسیدبرای تولید0/05مول آهن خالص موردنیازاست؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۶ ، ۰۹:۴۱
محمد یوسف زاده باغبانی

استوکیومتری واکنش : بخشی ازعلم شیمی است که به بررسی روابط کمی میان موادشرکت کننده دریک واکنش شیمیایی(معادله شیمیایی) می پردازد.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۶ ، ۱۶:۲۲
محمد یوسف زاده باغبانی

ساختارلوویس

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۶ ، ۱۵:۲۲
محمد یوسف زاده باغبانی

دانش آموزان پایه دهم تجربی وریاضی می توانندجزوه فصل سوم شیمی دهم رااز اینجا  دریافت کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۶ ، ۱۸:۰۶
محمد یوسف زاده باغبانی

جزوه فصل سوم شیمی یازدهم (تجربی وریاضی)رامی توانیداز اینجا دریافت کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۶ ، ۱۰:۲۸
محمد یوسف زاده باغبانی

دانش آموزان پایه دهم تجربی وریاضی برای تمرین بیشترمی توانندمعادله ی واکنش های زیرراموازنه کنند.

موازنه واکنش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۶ ، ۱۰:۱۲
محمد یوسف زاده باغبانی