خانه ی شیمیChemistry home

آموزش شیمی دوره دبیرستان ، پیش دانشگاهی وکنکور

خانه ی شیمیChemistry home

آموزش شیمی دوره دبیرستان ، پیش دانشگاهی وکنکور

۱۰ مطلب با موضوع «شیمی دهم(شیمی1) :: نکات مهم شیمی دهم :: استوکیومتری» ثبت شده است

دراین نوع ازمسائل استوکیومتری جرم یکی ازموادشرکت کننده در واکنش رامی دهند(معلوم)وحجم یکی دیگرازموادشرکت کننده درواکنش راازمامی خواهند(مجهول).

راه حل :

(a ابتداجرم ماده معلوم راباضرب کردن درضریب تبدیل مناسب به مول تبدیل می کنیم

(تبدیل جرم معلوم به مول معلوم).

* دراین جا ضریب تبدیل مناسب کسری است که صورت آن یک مول ماده ی معلوم ومخرج آن جرم مولی ماده ی معلوم می باشد.

(b مول معلوم راباضرب کردن درضریب تبدیل مناسب به مول مجهول تبدیل می کنیم

(تبدیل مول معلوم به مول مجهول).

*دراین جاضریب تبدیل مناسب کسری است که صورت آن ضریب مولی ماده ی مجهول درمعادله ی واکنش موازنه  شده ومخرج آن ضریب مولی ماده ی معلوم درمعادله ی واکنش موازنه 

شده می باشد.

(c مول ماده ی مجهول راباضرب کردن درضریب تبدیل مناسب به حجم مجهول تبدیل می کنیم.(تبدیل مول مجهول به حجم مجهول)

*اگرواکنش درشرایط استانداردانجام شوددراین جاضریب تبدیل کسری است که صورت آن حجم مولی درشرایط استاندارد(22.4L)ومخرج آن یک مول ماده ی مجهول می باشد.

مثال : ازواکنش 850 g آمونیاک مطابق واکنش زیرچندلیترگاز NO درشرایط استانداردتولیدمی شود؟

*اگرواکنش درشرایط غیراستانداردولی باحجم مولی معین انجام شود دراین جاضریب تبدیل کسری است که صورت آن حجم مولی داده شده درصورت مسئله ومخرج آن یک مول ماده ی مجهول می باشد.

مثال : ازواکنش 850 g آمونیاک مطابق واکنش زیرچندلیترگاز NO تولیدمی شود؟

(درصورتی که حجم مولی گازدرشرایط آزمایش25L باشد)

*اگرواکنش درشرایط غیراستانداردانجام شودوچگالی(g/L) ماده ی مجهول درصورت مسئله داده شده باشدپس ازتبدیل گرم معلوم به مول مجهول ، مول ماده مجهول راباضرب کردن درضریب تبدیل مناسب(کسری که صورت آن یک مول ماده ی مجهول ومخرج آن جرم مولی آن می باشد) به جرم(g)ماده ی مجهول وسپس جرم ماده مجهول راباضرب کردن درضریب تبدیل مناسب به حجم(L) تبدیل می کنیم.

* دراین جاضریب تبدیل مناسب کسری است که معکوس چگالی (L/g)می باشد  .

مثال : ازواکنش 850 g آمونیاک مطابق واکنش زیرچندلیترگاز NO تولیدمی شود؟

(درصورتی که چگالی گاز   NOبرابر 1.25 g/L باشد)


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۱۶
محمد یوسف زاده باغبانی

دراین نوع ازمسائل استوکیومتری مقدارحجم یکی ازموادشرکت کننده درواکنش(گازی) رادرشرایط استاندارد(STP)ویاهرشرایط دیگری باحجم مولی معین به مامی دهند(معلوم)ومقدارحجم یکی دیگرازموادشرکت کننده درواکنش(گازی) رادرشرایط استاندارد(STP)ویاهرشرایط دیگری باحجم مولی معین ازمامی خواهند.(مجهول)

راه حل:

(a ابتداحجم ماده ی معلوم راباضرب کردن دریک ضریب تبدیل مناسب به مول تبدیل می کنیم(تبدیل حجم معلوم به مول معلوم).

*دراین جاضریب تبدیل مناسب کسری است که صورت آن یک مول ماده معلوم ومخرج آن حجم مولی درشرایط استاندارد22.4L) یا 22400mL) می باشد.

(b  سپس مول معلوم راباضرب کردن درضریب تبدیل مناسب به مول مجهول تبدیل می کنیم.(تبدیل مول معلوم به مول مجهول)

(c مول مجهول راباضرب کردن درضریب تبدیل مناسب به حجم مجهول تبدیل می کنیم.(تبدیل مول مجهول به حجم مجهول)

*دراین جاضریب تبدیل مناسب کسری است که صورت آن حجم مولی درشرایط استاندارد22.4L) یا 22400mL)ومخرج آن یک مول ماده ی مجهول می باشد.

**دوضریب تبدیل به کاررفته درراه حل مسئله(a,c) معکوس هم می باشندبنابراین آنهارامی توان ازراه حل مسئله حذف کرد.

***درواکنش های گازی نسبت های مولی اجزاء واکنش همان نسبت های حجمی آنهامی باشد.  

مثال:

برای تهیه 0.75 لیترگازآمونیاک چندلیترگازهیدروژن درشرایطSTPمطابق واکنش زیرموردنیازاست؟

استوکیومتری
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۷ ، ۱۵:۳۱
محمد یوسف زاده باغبانی

دراین نوع ازمسائل استوکیومتری جرم یکی ازموادشرکت کننده درواکنش رابه مامی دهند(معلوم)ومقدارجرم یکی دیگرازموادشرکت کننده درواکنش راازمامی خواهند.(مجهول)

راه حل:

 (aابتداجرم ماده معلوم رادرضریب تبدیل مناسب ضرب می کنیم تاتعدادمول ماده معلوم به دست آید.(تبدیل جرم معلوم به مول معلوم)

*دراین جاضریب تبدیل مناسب کسری است که صورت آن یک مول ماده معلوم ومخرج آن جرم مولی ماده معلوم می باشد.

*معمولاجرم مولی ماده معلوم رادرصورت سوال می دهندویابااستفاده ازجرم های اتمی داده شده درسوال آن راحساب می کنیم.

 (bسپس تعدادمول ماده معلوم رادرضریب تبدیل مناسب ضرب می کنیم تاتعدادمول ماده مجهول به دست آید.(تبدیل مول معلوم به مول مجهول)

 *دراین جاضریب تبدیل مناسب کسری است که صورت آن ضریب مولی ماده مجهول درمعادله ی موازنه شده ومخرج آن ضریب مولی ماده معلوم درمعادله ی موازنه شده می باشد.

(c باضرب کردن تعدادمول ماده مجهول درضریب تبدیل مناسب جرم ماده ی مجهول رابه دست می آوریم.(تبدیل مول مجهول به جرم مجهول)

*دراین جاضریب تبدیل مناسب کسری است که صورت آن یک مول ماده مجهول ومخرج آن جرم مولی ماده مجهول می باشد.

*معمولاجرم مولی ماده مجهول رادرصورت سوال می دهندویابااستفاده ازجرم های اتمی داده شده درسوال آن راحساب می کنیم.

مثال :

مطابق واکنش زیرازواکنش 0.8 گرم آهن (III)اکسیدخالص بامقدارکافی فلزسدیم چندگرم سدیم اکسیدبه دست می آید؟

(Na = 23 , Fe = 56 , O = 16 )

استوکیومتری
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۹۷ ، ۱۵:۱۸
محمد یوسف زاده باغبانی

دراین نوع مسائل استوکیومتری حجم وغلظت مولی(مولاریته)یکی ازموادشرکت کننده درواکنش (معلوم)و حجم یاغلظت یکی دیگرازموادشرکت کننده درواکنش (مجهول) رابه مامی دهندو

غلظت یاحجم ماده مجهول راازمامی خواهند.

راه حل الف (اگرحجم ماده مجهول موردسوال باشد) :

(a ابتداباضرب کردن حجم ماده معلوم درغلظت مولی ماده معلوم تعدادمول آن رابه دست می آوریم.

 (bسپس تعداد مول ماده معلوم راباضرب کردن دریک ضریب تبدیل مناسب به مول ماده مجهول تبدیل می کنیم.

(c تعدادمول ماده مجهول راباضرب کردن دریک ضریب تبدیل مناسب به حجم ماده مجهول تبدیل می کنیم .

*دراین جاضریب تبدیل مناسب کسری است که صورت آن حجم ماده مجهول ومخرج آن تعدادمول ماده مجهول(معکوس غلظت ماده مجهول که درصورت سوال ذکرشده است)می باشد.

مثال : باتوجه به واکنش زیر0/25 لیترفسفریک اسید0/1مولارباچند لیترکلسیم سولفات 0/02مولاربه طورکامل واکنش می دهد؟

راه حل ب (اگرحجم غلظت ماده مجهول موردسوال باشد) :

(a ابتداباضرب کردن حجم ماده معلوم درغلظت مولی ماده معلوم تعدادمول آن رابه دست می آوریم.

b)سپس تعداد مول ماده معلوم راباضرب کردن دریک ضریب تبدیل مناسب به مول ماده مجهول تبدیل می کنیم.

(c تعدادمول ماده مجهول راباتقسیم کردن به حجم ماده مجهول به غلظت تبدیل می کنیم .

مثال : باتوجه به واکنش زیر0/25 لیترمحلول فسفریک اسید0/1مولاربا0/5 لیترمحلول کلسیم سولفات به طورکامل واکنش می دهدمولاریته محلول کلسیم سولفات راحساب کنید؟


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۶ ، ۱۰:۰۷
محمد یوسف زاده باغبانی

دراین نوع ازمسائل استوکیومتری تعدادمول یکی ازموادشرکت کننده درواکنش رابه مامی دهند(معلوم)ومقدارحجم یکی دیگرازموادشرکت کننده درواکنش  راازمامی خواهند.(مجهول)

راه حل:

(aابتداتعدادمول ماده معلوم رادرضریب تبدیل مناسب ضرب می کنیم تاتعدادمول ماده مجهول به دست آید.

(bسپس تعدادمول ماده مجهول رادرضریب تبدیل مناسب ضرب می کنیم تامقدارحجم ماده مجهول به دست آید.

 *دراین جاضریب تبدیل مناسب به یکی ازروش های زیرتعیین می شود:

(1)اگرواکنش درشرایط STP انجام شودضریب تبدیل مناسب کسری است که صورت آن حجم مولی ماده مجهول درشرایط STP

(حجم مولی درشرایطSTPبرابر22/4لیترمی باشد)ومخرج آن یک مول ماده مجهول می باشد.

مثال : باتوجه به واکنش زیربامصرف شدن0/07مول آهن(III)اکسیدچندلیترگازکربن دی اکسیددرشرایطSTPتولیدمی شود؟

(2) اگرواکنش درشرایطی غیراز STP انجام شودابتداباضریب تبدیل مناسب تعدادمول مجهول رابه گرم(جرم)مجهول تبدیل می کنیم سپس باضرب کردن گرم ماده مجهول درضریب تبدیل مناسب  حجم ماده مجهول رابه دست می آوریم.

*دراین جاضریب تبدیل مناسب کسری است که صورت آن حجم ماده مجهول ومخرج آن  گرم ماده مجهول است(معکوس چگالی که درصورت سوال ذکرمی شود).

مثال : باتوجه به واکنش زیربامصرف شدن 0/07مول آهن(III)اکسیدچندلیترگازکربن دی اکسیدتولیدمی شود؟درصورتی که چگالی گازکربن برابرg.L-1 1/84 باشد.      (CO2 = 44g)
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۶ ، ۱۰:۱۴
محمد یوسف زاده باغبانی

دراین نوع ازمسائل استوکیومتری تعدادمول یکی ازموادشرکت کننده درواکنش رابه مامی دهند(معلوم)ومقدارجرم یکی دیگرازموادشرکت کننده درواکنش دهنده راازمامی خواهند.(مجهول)

راه حل:

 (aابتداتعدادمول ماده معلوم رادرضریب تبدیل مناسب ضرب می کنیم تاتعدادمول ماده مجهول به دست آید.

 (bسپس تعدادمول ماده مجهول رادرضریب تبدیل مناسب ضرب می کنیم تامقدارجرم ماده مجهول به دست آید.

 *دراین جاضریب تبدیل مناسب کسری است که صورت آن جرم مولی ماده مجهول برحسب گرم ومخرج آن یک مول ماده مجهول می باشد.

 مثال: باتوجه به واکنش زیربرای تولید0/03مول آهن خالص چندگرم آهن(III)اکسید موردنیازاست؟                 (Fe2O3 = 160 g)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۶ ، ۰۹:۵۲
محمد یوسف زاده باغبانی

دراین نوع ازمسائل استوکیومتری تعدادمول یکی ازموادشرکت کننده درواکنش رابه مامی دهند(معلوم)وتعدادمول یکی دیگرازمواد شرکت کننده درواکنش راازمامی خواهند.(مجهول)

راه حل:

تعدادمول ماده معلوم رادرضریب تبدیل مناسب ضرب می کنیم تاتعدادمول ماده مجهول به دست آید.

*دراین جاضریب تبدیل مناسب کسری است که صورت آن ضریب مولی ماده مجهول (درمعادله ی شیمیایی موازنه شده )ومخرج آن ضریب مولی ماده معلوم( درمعادله ی شیمیایی موازنه شده) می باشد.

مثال: باتوجه به واکنش زیرچندمول آهن(III)اکسیدبرای تولید0/05مول آهن خالص موردنیازاست؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۶ ، ۰۹:۴۱
محمد یوسف زاده باغبانی

استوکیومتری واکنش : بخشی ازعلم شیمی است که به بررسی روابط کمی میان موادشرکت کننده دریک واکنش شیمیایی(معادله شیمیایی) می پردازد.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۶ ، ۱۶:۲۲
محمد یوسف زاده باغبانی

روش حل مسائل استوکیومتری درکنکوروامتحان نهایی تفاوت هایی داردکه دانش آموزان بادرنظرگرفتن آنهامی تواننداین مسائل رابه درستی درآزمون سراسری وآزمون نهایی پاسخ دهند:

1-درامتحان نهایی اغلب معادله شیمیایی(موازنه شده)دراختیاردانش آموزقرارمی گیردولی درکنکورداوطلب بایدمعادله شیمیایی(موازنه شده)راحفظ باشد.

2-درامتحان نهایی معمولاجرم های مولی ترکیب هاومولکول هارادراختیاردانش آموزقرارمی دهندولی درکنکورداوطلب بایدبااستفاده ازجرم های اتمی داده شده آنهاراحساب کندبنابراین داوطلب کنکوربهتراست تاحدامکان جرم مولی عناصر ، مولکول هاوترکیب های مطرح شده درکتاب راحفظ باشد.

3-درامتحان نهایی معادله های شیمیایی اغلب به صورت موازنه شده دراختیاردانش آموزقرارمی گیردولی درکنکورمعمولاداوطلب بایدمعادله شیمیایی موازنه نشده راابتداموازنه کندسپس به حل مسئله بپردازدبنابراین بهتراست داوطلب معادله های شیمیایی موازنه شده کتاب راحفظ باشد.

4-درامتحان نهایی دانش آموزبایدمحاسبات عددی رادقیق وبه طورکامل بنویسددرحالی که داوطلب کنکوربهتراست بیشتر محاسبات عددی راتاحدامکان بادقت به صورت ذهنی انجام دهد.

5-درامتحان نهایی ضرایب تبدیل بایددرراه حل مسئله ازروی معادله ی موازنه شده درمتن سوال استخراج ومورداستفاده قرارگیردولی درکنکورفقط نسبت مولی معلوم ومجهول راازمعادله شیمیایی که درذهن داردبرای حل مسئله درنظربگیرد.

داوطلبان امتحان نهایی وآزمون های سراسری باتمرین وتکرارهرچه بیشترودرنظرگرفتن نکات بالامی توانندپاسخ گویی به این نوع سوال های نهایی وکنکوررامدیریت زمان کنندوسوال های مربوط به استوکیومتری رابه راحتی پاسخ دهند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۹۶ ، ۱۰:۵۴
محمد یوسف زاده باغبانی

قابل توجه دانش آموزان پایه دهم ویازدهم وداوطلبان کنکورسراسری(تجربی وریاضی)دراین مجموعه 128سوال ازآزمون های سراسری96-83همراه باپاسخ تشریحی برای تمرین بیشتروتسلط برمسائل استوکیومتری گردآوری شده دانش آموزان علاقه مندمی توانندفایل آن رااز اینجا دریافت کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۹۶ ، ۱۸:۳۶
محمد یوسف زاده باغبانی