خانه ی شیمیChemistry home

آموزش شیمی دوره دبیرستان ، پیش دانشگاهی وکنکور

خانه ی شیمیChemistry home

آموزش شیمی دوره دبیرستان ، پیش دانشگاهی وکنکور

۱۰ مطلب با موضوع «شیمی پیش دانشگاهی» ثبت شده است

بااستفاده ازقاعده آفبازیرلایه های p7 ، s7 ، f5 ، d6 راازچپ به راست به ترتیب پرشدن مرتب کنید.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۷
محمد یوسف زاده باغبانی

دانش آموزانی که به دنبال رسم صحیح آرایش الکترونی می باشنددرقسمت پیوندهای روزانه می توانندبه نرم افزاری دسترسی پیداکنندکه آرایش الکترونی اتم  ویون عناصرمختلف رارسم می کند،پس ازواردشدن درسایت مربوطه داخل کادرخالی نمادشیمیایی یانام شیمیایی (یانام لاتین)عنصر(اتم یایون) موردنظرراتایپ کرده وبرروی کلمه ی submit کلیک نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۰
محمد یوسف زاده باغبانی

ساختارلوویس

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۶ ، ۱۵:۲۲
محمد یوسف زاده باغبانی

نمودارزیرتغییرات غلظت واکنش دهنده رادرطول زمان انجام واکنش نشان می دهد.

سرعت لحظه ای یک واکنش سرعت درلحظه ای خاص اززمان انجام واکنش است که

 ازشیب منحنی درنقطه ای خاص اززمان به دست می آید.

دراین شکل دوخط مماس رسم شده است یکی به صورت خط چین که ازنقطه ای

 در 0= عبورمی کندوخط توپرکه ازنقطه ای در600= عبورمی کند.

ازشیب این خطوط سرعت لحظه ای دراین دونقطه به دست می آید.

برای تعیین سرعت لحظه ای درهریک ازاین نقاط  همان طور که درشکل نشان داده

 شده خطوط عمودی وافقی رارسم می کنیم تایک مثلث تشکیل شود.

شیب خط مماس برابرنسبت ارتفاع خط عمودی به طول خط افقی است که همان

 مقدارسرعت لحظه ای خواهدبود.

سرعت لحظه ای واکنش

منبع : Chemistry the central science 12th ed

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۶ ، ۲۱:۵۵
محمد یوسف زاده باغبانی

تمرین های تکمیلی مربوط به سرعت واکنش را می توانیداز اینجا دریافت کنید.

این تمرین هاازبین سوال های امتحان نهایی شیمی پیش دانشگاهی وکتاب درسی سال چهارم انتخاب شده است.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۹۶ ، ۲۱:۰۴
محمد یوسف زاده باغبانی

روش حل مسائل استوکیومتری درکنکوروامتحان نهایی تفاوت هایی داردکه دانش آموزان بادرنظرگرفتن آنهامی تواننداین مسائل رابه درستی درآزمون سراسری وآزمون نهایی پاسخ دهند:

1-درامتحان نهایی اغلب معادله شیمیایی(موازنه شده)دراختیاردانش آموزقرارمی گیردولی درکنکورداوطلب بایدمعادله شیمیایی(موازنه شده)راحفظ باشد.

2-درامتحان نهایی معمولاجرم های مولی ترکیب هاومولکول هارادراختیاردانش آموزقرارمی دهندولی درکنکورداوطلب بایدبااستفاده ازجرم های اتمی داده شده آنهاراحساب کندبنابراین داوطلب کنکوربهتراست تاحدامکان جرم مولی عناصر ، مولکول هاوترکیب های مطرح شده درکتاب راحفظ باشد.

3-درامتحان نهایی معادله های شیمیایی اغلب به صورت موازنه شده دراختیاردانش آموزقرارمی گیردولی درکنکورمعمولاداوطلب بایدمعادله شیمیایی موازنه نشده راابتداموازنه کندسپس به حل مسئله بپردازدبنابراین بهتراست داوطلب معادله های شیمیایی موازنه شده کتاب راحفظ باشد.

4-درامتحان نهایی دانش آموزبایدمحاسبات عددی رادقیق وبه طورکامل بنویسددرحالی که داوطلب کنکوربهتراست بیشتر محاسبات عددی راتاحدامکان بادقت به صورت ذهنی انجام دهد.

5-درامتحان نهایی ضرایب تبدیل بایددرراه حل مسئله ازروی معادله ی موازنه شده درمتن سوال استخراج ومورداستفاده قرارگیردولی درکنکورفقط نسبت مولی معلوم ومجهول راازمعادله شیمیایی که درذهن داردبرای حل مسئله درنظربگیرد.

داوطلبان امتحان نهایی وآزمون های سراسری باتمرین وتکرارهرچه بیشترودرنظرگرفتن نکات بالامی توانندپاسخ گویی به این نوع سوال های نهایی وکنکوررامدیریت زمان کنندوسوال های مربوط به استوکیومتری رابه راحتی پاسخ دهند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۹۶ ، ۱۰:۵۴
محمد یوسف زاده باغبانی

قابل توجه دانش آموزان پایه دهم ویازدهم وداوطلبان کنکورسراسری(تجربی وریاضی)دراین مجموعه 128سوال ازآزمون های سراسری96-83همراه باپاسخ تشریحی برای تمرین بیشتروتسلط برمسائل استوکیومتری گردآوری شده دانش آموزان علاقه مندمی توانندفایل آن رااز اینجا دریافت کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۹۶ ، ۱۸:۳۶
محمد یوسف زاده باغبانی

آرشیوسوالات امتحان نهایی شیمی4(پیش دانشگاهی)93-84رامی توانیداز  اینجا  دریافت کنید.

برخی سوالات این آزمون هاقابل استفاده برای دانش آموزان سال یازدهم تجربی وریاضی است.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۶ ، ۱۹:۴۳
محمد یوسف زاده باغبانی

برای بررسی درستی یک ساختارلوویس ویاانتخاب بهترین ساختارلوویس ازبین دویاچندساختارممکن برای یک ترکیب بارقراردادی آن راحساب می کنیم .

- ساختاری که بارقراردادی آن (هریک ازاتم ها)به صفرنزدیک ترباشدبهترین ساختاراست .

-برای یونهای مثبت یامنفی مچموع بارهای قراردادی بایدبرابرباریون باشد.

-وقتی باترکیب های عناصردوره ی سوم به بعدسروکارداریم بارقراردادی رابررسی می کنیم.

محاسبه ی بارقراردادی:

بارقراردادی رامی توان بایکی ازروش های زیرحساب کرد.

1- (تعدادالکترون هادراطراف اتم درمولکول)-(تعدادالکترون های لایه ظرفیت دراتم خنثی)=بارقراردادی

2- (تعدادالکترون های ناپیوندی)-(نصف تعدادالکترون های اتم درپیوندهای کووالانسی)- ( تعدادالکترون های لایه ظرفیت دراتم خنثی)=بارقراردادی

3- (تعدادالکترون های ناپیوندی)-( تعدادپیوندهای کووالانسی)- ( تعدادالکترون های لایه ظرفیت دراتم خنثی)=بارقراردادی

4- (a) اطراف اتم موردنظریک دایره رسم می کنیم.

 (b)      تعدادالکترون های این اتم رادرون دایره شمارش می کنیم(الکترون های پیوندی مشترک هستند).

(c)      الکترون های درون دایره تعدادالکترون های لایه ظرفیت اتم =بارقراردادی اتم


بارقراردادی۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۶ ، ۱۷:۰۰
محمد یوسف زاده باغبانی

(اسیدی شدن آب به دلیل وجودیونهای آلومینیم-ص89شیمی دوره ی پیش دانشگاهی)

وقتی آلومینیوم کلریدبه آب اضافه می شودبه یونهای آلومینیم وکلریدتفکیک

 می شودیونهای آلومینیم باآب تشکیل یونهای کمپلکس می دهنداین یونها

 مانندیک اسیدباآب واردواکنش شده ویک پروتون ازدست می دهندچون ثابت تفکیک اسیدی این یون کمپلکس10-5) ×(Ka=1.4بسیاربزرگترازثابت تفکیک آب 

10-14) ×(Kw=1.0است .بین یون کلریدوآب واکنشی روی نمی دهدچون اسیدمزدوج حاصل ازان(HCl)یک اسیدقوی است بنابراین غلظت یون هیدرونیم افزایش یافته ومحلول حاصل اسیدی است.

(منبع:کتاب شیمی مک موری/فی-چاپ ششم-فصل چهاردهم-خواص اسیدی-بازی نمکها)

آبکافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۴ ، ۱۰:۳۴
محمد یوسف زاده باغبانی