خانه ی شیمیChemistry home

آموزش شیمی دوره دبیرستان ، پیش دانشگاهی وکنکور

خانه ی شیمیChemistry home

آموزش شیمی دوره دبیرستان ، پیش دانشگاهی وکنکور

۱۳ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

1-آلکانهای راست زنجیر:
تعداداتم های کربن درزنجیربایک پیشوندهمراه باپسوند-ان نشان داده می شود.پنتان ، هگزان ، هپتان ، اوکتان ، نونان ، دکان و............
2-آلکانهای شاخه دار:
2-1)تعیین بلندترین زنجیراتم های کربن: این زنجیراصلی نشان دهنده همان نام شاخه ی اصلی است.
*درصورتی که دویاچندزنجیراصلی وجودداشته باشدزنجیری راانتخاب می کنیم که بیشترین تعدادشاخه های فرعی راداشته باشد.
2-2)شاخه های فرعی رامشخص کرده و نام گذاری می کنیم.
*برای نام گذاری گروه های فرعی پسوند-ان درنام آلکان هم کربن باشاخه ی فرعی را به پسوند-یل تبدیل می کنیم.
*متیل : - CH3   
 اتیل : - C2H5 ( - CH2 – CH3 )  
پروپیل :  - C3H7 (  - CH2 – CH2 – CH3 )
2-3)شماره گذاری زنجیراصلی:
2-3-1)زنجیراصلی بایک شاخه ی فرعی:
شماره گذاری ازسمتی صورت می گیردکه به شاخه ی فرعی عددکوچکتری تعلق بگیرد.
*بین شماره ونام شاخه ی فرعی خط تیره قرارمی گیرد.
2-3-2)زنجیراصلی بادویاچندشاخه ی فرعی یکسان:
 شماره گذاری ازسمتی انجام می شودکه به اولین شاخه ی فرعی عددکوچکتری تعلق بگیرد.
*تعدادشاخه های فرعی تکراری راباپیشوندهای دی،تری،تترا،پنتا،هگزاو..... مشخص می کنیم.
*بین شماره های موقعیت شاخه های فرعی تکراری علامت کاماقرارمی دهیم.
2-3-3)زنجیراصلی بادویاچندشاخه ی فرعی مختلف :
 شاخه های فرعی رابه ترتیب حروف الفبا(لاتین)مرتب می کنیم وشماره گذاری راازسمتی شروع می کنیم که به اولین شاخه ی فرعی درزنجیراصلی عددکوچکتری تعلق بگیرد.
*اگرشاخه های فرعی مختلف باموقعیت های یکسان وجودداشته باشندشماره گذاری راازسمتی انجام می دهیم که به شاخه ای که حرف اول نامش درحروف الفبا(لاتین) مقدم است عددکوچکتری تعلق بگیرد.

*پیشوندهایی نظیردی،تری،تترا،پنتا،هگزاو.....درترتیب حروف الفبا(لاتین)تاثیری ندارند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۶ ، ۱۳:۵۹
محمد یوسف زاده باغبانی

سوال های آزمون نوبت اول شیمی1دهم(دبیرستان شهدای گمنام)راهمراه باپاسخ تشریحی ومنبع سوالات می توانیداز اینجا دریافت کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۶ ، ۱۶:۵۶
محمد یوسف زاده باغبانی

فایل انیمیشن آرایش الکترونی رامی توانیداز اینجا دریافت کنید

دراین فایل تاحدامکان ترتیب قرارگرفتن وپرشدن زیرلایه هادرآرایش الکترونی به نمایش گذاشته شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۶ ، ۲۰:۱۳
محمد یوسف زاده باغبانی

دانش آموزان علاقه مندباحل این تمرین هامهارت لازم رادرزمینه حل مسائل مربوط به استوکیومتری درصدخلوص وبازده درصدی واکنش پیدامی کنند.

تمرین های تکمیلی درصدخلوص وبازده درصدی واکنش رامی توانیداز اینجا دریافت کنید.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۶ ، ۱۹:۲۶
محمد یوسف زاده باغبانی

پاسخ تشریحی تمرین های دوره ای فصل اول شیمی2یازدهم رامی توانیداز  اینجا  دریافت کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۶ ، ۲۰:۳۴
محمد یوسف زاده باغبانی

پاسخ تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی یازدهم رامی توانیداز  اینجا  دریافت کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۶ ، ۱۹:۱۴
محمد یوسف زاده باغبانی

آزمون نوبت اول شیمی 2یازدهم تجربی وریاضی راهمراه باپاسخ تشریحی می توانیداز  اینجا  دریافت کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۶ ، ۲۱:۰۶
محمد یوسف زاده باغبانی

پاسخ تشریحی تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی2یازدهم رامی توانیداز اینجا دریافت کنید.

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۶ ، ۲۲:۳۲
محمد یوسف زاده باغبانی

روش حل مسائل مربوط به بازده درصدی واکنش رامی توانیداز اینجا دریافت کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۶ ، ۱۰:۳۲
محمد یوسف زاده باغبانی

دانش آموزان علاقمندباانجام این تمرین نکات زیادی رادررابطه بانام گذاری آلکانهاوهالوآلکانهافرامی گیرند.

تمربن نام گذاری آلکانهارامی توانیدازاینجادریافت کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۶ ، ۰۹:۲۴
محمد یوسف زاده باغبانی